11 Feb

Hej alla medlemmar i Umeå Chikubukai Karateförening!Det är dags för föreningens årsmöte. Föredragninslistan för mötet finns här nedanför.Mötet sker på ordinarie träningstid Söndag  25/2, klockan 16:45, på Kamsportens hus. Det finns även en zoomlänk nedan. Kallelsen finns även att ladda ner här nedanför, tillsammans med verksamhetsplan för 2024 och verksamhetsberättelse för 2023, och ekonomiska rapporter för räkenskapsåret 2023, samt styrelsens budgetförslag för 2024. 

Välkomna!/StyrelsenOrdförande: Rikard SkelanderSekreterare: Björn HallstigKassör: Nils HenrikssonLedamot: Johan Backteman


DATUM: Söndag 25/2, 2024TID: 16:45PLATS: Kampsportens husZoom-länk finns också:Join Zoom Meetinghttps://slu-se.zoom.us/j/61262686600

Meeting ID: 612 6268 6600Passcode: karate 


Förslag till föredragningslista för Umeå Chikubukai karateförenings årsmöte 25/2, 2024. $1 Fastställande av röstlängd för mötet$2 Val av ordförande och sekreterare för mötet$3 Val av protokolljusterare och rösträknare$4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt$5 Fastställande av föredragningslista$6
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

$7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

$8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser$9 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

$10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motionerStyrelsens motion: Träningsavgifter för 2024 höjs med 50kr per termin, till 500kr/termin för barn och 1000kr/termin för vuxna.  $11 Val av styrelseledamöter
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år
b. Kassör för en tid av 1 årc. Sekreterare för en tid av 1 ård. Ledamöter för en tid av 1 åre. Revisorer för en tid av 1 årf. Valberedning$12 Övriga frågor


Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.